Slovník plynu

Distribučná sieť prevádzkovaná PDS.
Dohoda medzi PDS a prevádzkovateľom nadväzujúcej siete o zabezpečení prepojenia sietí, ktorej predmetom je úprava vzájomných vzťahov týkajúcich sa najmä merania množstiev plynu, alokácie množstiev plynu a podmienok prevádzky nadväzujúcich sietí, ako napríklad metodika a technika merania kvality, množstva a prevádzkových parametrov plynu, spôsob a obsah dispečerskej spolupráce pri riadení nadväzujúcich sietí a definovanie kódovacieho systému pre identifikáciu užívateľov obidvoch sietí.
Je miesto pre kontakt PDS so žiadateľom o prístup do Distribučnej siete a distribúciu plynu a s užívateľom, kontaktné údaje kancelárie PDS sú uvedené na internetovej stránke PDS.
Kategória odberných miest mimo domácnosť s veľkým objemom plynu distribuovaného do odberného miesta, vymedzená najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným ÚRSO.
Kategória odberných miest mimo domácnosť so stredným objemom plynu distribuovaného do odberného miesta, vymedzená najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným ÚRSO.
Kategória odberných miest mimo domácnosť s malým objemom plynu distribuovaného do odberného miesta, vymedzená najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným ÚRSO.
Kategória odberných miest - domácností s objemom plynu distribuovaného do odberného miesta vymedzeným najmä cenovým rozhodnutím pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu vydaným ÚRSO.
Súčet všetkých denných odchýlok užívateľa vypočítaný v súlade s časťou 14.
Sieť iného prevádzkovateľa siete pripojená k Distribučnej sieti.
Predchádzajúce hlásenie užívateľa PDS o množstve plynu, ktoré užívateľ chce dodať do vstupných bodov do Distribučnej siete, a ktoré chce odobrať z Distribučnej siete v jeho odberných miestach.
Množstvo plynu, ktoré pri základných podmienkach, teplote 15 °C, absolútnom tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti 0% zaberá objem jeden meter kubický ( m3 ); vyjadruje sa v m3 (ďalej len „objemová jednotka“).
Miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom / meradlami, ktorým je: a) jednotlivé odberné plynové zariadenie, ktorým odoberá plyn jedna fyzická, resp. právnická osoba b) dve alebo viac odberných plynových zariadení, ktoré spolu tvoria ohraničený celok (napríklad objekt, areál) a ktorými odoberá plyn jedna fyzická, resp. právnická osoba c) plynárenské zariadenie, ktoré prevádzkuje iný prevádzkovateľ, v prípade pochybností určí odberné miesto PDS
Oznámenie, ktoré užívateľ zasiela PDS najneskôr 15 dní pred zánikom ročnej Zmluvy, že nemá záujem na danom odbernom mieste o obnovenie Zmluvy.
Akýkoľvek deň v týždni s výnimkou zákonom stanovených dní voľna (t.j. dní pracovného voľna a pokoja) a štátnych sviatkov.
Zmluva (ako je definovaná nižšie), ktorá už bola uzavretá medzi PDS a užívateľom, ktorý podal opakovanú Žiadosť (ako je definovaná nižšie) pre tie isté vstupné body a odberné miesta, ako boli dohodnuté podľa Predchádzajúcej zmluvy, na základe ktorej dátum skončenia distribúcie plynu zodpovedá dátumu začatia požadovanej distribúcie plynu podľa Žiadosti. Podmienka existencie Predchádzajúcej zmluvy sa považuje za splnenú aj v prípade, že PDS už uskutočňoval distribúciu plynu pre užívateľa na základe vopred určených podmienok, aj keď nebola uzavretá žiadna písomná zmluva z dôvodu, že takáto zmluva nebola vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi, alebo nebolo možné uzavrieť takú zmluvu z právne relevantných dôvodov.
Je pretlak v násobkoch jednotky Pa, ktorý udržiava PDS v Distribučnej sieti s cieľom efektívneho využitia siete, a ktorý je rozdielom medzi absolútnym tlakom plynu a atmosférickým tlakom.
Prepravná sieť na území Slovenskej republiky prevádzkovaná spoločnosťou eustream, a.s., so sídlom Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava.
Súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia Distribučnej siete s nadväzujúcou sieťou alebo Distribučnej siete s odberným plynovým zariadením.
Metóda, použitím ktorej PDS priraďuje množstvá plynu jednotlivým užívateľom v rovnakom pomere, ako je pomer nominácií užívateľov.
Rámcová zmluva o prístupe a distribúcii uzavretá za účelom zjednodušenia predkladania Žiadostí v prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, pre ktorého PDS už zabezpečuje distribúciu plynu na základe platnej Zmluvy.
Súbor úkonov a činností na dokončenie fyzického pripojenia odberného plynového zariadenia žiadateľa k plynovodu Distribučnej siete.
Teplota v stupňoch Celzia, pri ktorej, berúc do úvahy definovaný tlak, začína kondenzovať vodná para obsiahnutá v plyne.
Teplota v stupňoch Celzia, pri ktorej, berúc do úvahy definovaný tlak, začínajú kondenzovať uhľovodíky obsiahnuté v plyne.
Overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného odberného plynového zariadenia odberateľa plynu.
PDS alebo užívateľ Distribučnej siete, ako zmluvné strany Zmluvy.
Podmienky pripojenia k Distribučnej sieti, ktoré sú použiteľné pre špecifického žiadateľa.
Distribučnej siete hodnota, ktorá súvisí s fyzikálnymi vlastnosťami prúdenia plynu v plynovodoch, a ktorá závisí, okrem iného, od dĺžky plynovodu a udržiavania požadovaného tlaku. Technická kapacita Distribučnej siete sa stanovuje pre každú Žiadosť samostatne, nakoľko hodnota technickej kapacity Distribučnej siete je odlišná v každom bode Distribučnej siete a zároveň závisí od požadovanej úrovne tlaku.
Technické podmienky vydané PDS podľa § 17 ods. 4 zákona o energetike, Technické podmienky sú zverejnené na internetovej stránke PDS.
Typový diagram dodávky plynu, tak ako je definovaný v § 32 pravidiel trhu s plynom.
(re-scheduling) úprava dennej nominácie užívateľa zo strany PDS v priebehu plynárenského dňa, na ktorý sa nominácia vzťahuje.
Užívateľ Distribučnej siete tak, ako je definovaný v pravidlách trhu s plynom.
Znamenajú špecifické alfanumerické identifikátory používané pre identifikáciu užívateľa.
Odplata za zmluvne zabezpečené výpomocné dodávky plynu pri stave núdze na vymedzenom území.
Miesto distribučnej siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou PDS a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou, Distribučná sieť má najmä tieto vstupné body a) :domáci bod – vstupný súhrnný bod z Prepravnej siete (vrátane odovzdávacej stanice Ruská)(b) zásobník, (c)odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území, (d) odovzdávacie miesto výrobcu biometánu.
Súbor činností vykonávaných PDS vo vzťahu k Distribučnej sieti, ktoré zodpovedajú fyzickému vyvažovaniu siete tak, ako je definované v pravidlách trhu s plynom.
Virtuálny účet vedený PDS pre každého užívateľa, ktorý je zodpovedný za svoje odchýlky. Na vyvažovacom účte PDS zaznamenáva všetky denné odchýlky užívateľa a kumulovanú odchýlku užívateľa za každý plynárenský deň.
Zóna zodpovedajúca vymedzenému územiu prevádzkovateľa siete. Vyvažovacou zónou PDS je Slovenská republika.
Miesto Distribučnej siete, v ktorom sa končí distribúcia plynu sieťou PDS, a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou; za výstupný bod Distribučnej siete sa považuje aj vstupný bod do Prepravnej siete a zásobníka.
Miesto pre osobný alebo písomný kontakt PDS so žiadateľom o pripojenie a so žiadateľom o zmenu na existujúcom odbernom mieste; kontaktné údaje zákazníckych kancelárií sú uvedené na internetovej stránke PDS.
Miesto pre písomný a telefonický kontakt PDS so žiadateľom o pripojenie a so žiadateľom o zmenu na existujúcom odbernom mieste; kontaktné údaje zákazníckej linky sú uvedené na internetovej stránke PDS.
Je zmluva o prístupe do Distribučnej siete a distribúcii plynu.
Je zmluva, ktorú môže uzatvoriť PDS so žiadateľom o pripojenie za účelom zabezpečenia návratnosti investície, ktorú PDS vynaloží v súvislosti s realizáciou činností súvisiacich s pripojením odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie, pri ktorom je nevyhnutné uskutočniť úpravu časti distribučnej siete PDS.
Je zmluva o pripojení odberných plynových zariadení koncových odberateľov plynu k Distribučnej sieti.
Je žiadosť o prístup do Distribučnej siete a distribúciu plynu.
Je žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k Distribučnej sieti.
Je žiadosť o dohotovenie pripojenia odberného plynového zariadenia žiadateľa k plynovodu Distribučnej siete.