Slovník elektriny

Určuje sa u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrinu a objemu odobratej elektriny (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektriny, t. j. plat za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektriny). V zásade platí, že pri rovnakom objeme odobratej elektriny môžu mať rozliční zákazníci rozličnú cenu v závislosti od tarifného systému a druhu, resp. spôsobu odberu. U výrobcu, resp. distribútora sa priemerná cena určuje ako podiel súčtu celkových nákladov na výrobu, resp. obstaranie elektriny s primeraným ziskom a objemu dodanej elektriny.
Súbor vedení, ktoré prepájajú dve susedné prenosové sústavy.
Postupnosť hodnôt dohodnutého množstva odberu elektriny alebo dodávky elektriny v MW pre každú obchodnú hodinu obchodného dňa.
Tiež známy ako DayAhead Market, tvorí spôsob transparentného obchodovania v čase blízkom času realizácie dodávky (štandardne deň pred dňom dodávky). Takýto trh sa tiež môže nazývať spotovým trhu. Výstupom trhu je, mimo iného, definícia spotovej ceny.
Preprava elektriny distribučnou sústavou na časti vymedzeného územia.
Distribučná sieť prevádzkovaná PDS.
Vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie distribučnej sústavy; súčasťou distribučnej sústavy je aj elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa zabezpečuje preprava elektriny z časti územia Európskej únie alebo z časti územia tretích štátov na vymedzené územie alebo na časť vymedzeného územia, pokiaľ takéto elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členského štátu Európskej únie alebo s prenosovou sústavou tretích štátov.
Distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest.
Distribučná sústava, do ktorej je pripojených viac ako 100 000 odberných miest.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny.
Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia na dodávku elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovým odberateľom elektriny alebo držiteľ povolenia na dodávku plynu, ktorý dodáva plyn koncovým odberateľom plynu, ktorého rozhodnutím určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. V prípade SR zabezpečujú dodávku poslednej inštancie ZSE Energia, Stredoslovenská energetika, Východoslovenská energetika.
Predaj elektriny.
Tok zmluvne dohodnutého prijatého množstva elektriny z členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu na vymedzené územie.
Elektrizačná sústava je časť energetickej sústavy a zahŕňa všetky silnoprúdové zariadenia slúžiace na získanie elektrickej energie a na jej prenos a rozvod až po jednotlivé spotrebiče. Tvoria ju alternátory vo výrobniach elektrickej energie (elektrárňach), prenosová sústava a rozvodné sústavy.
Zariadenie, ktoré slúži na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu, prepravu alebo dodávku elektriny.
Je súbor legislatívnych noriem (zákony, vyhlášky, nariadenia a pod.), ktorými štát upravuje podnikanie v oblasti energetiky. Základná právna norma býva obvykle označovaná ako energetický zákon.
Sedem po sebe idúcich obchodných dní začínajúcich v sobotu o 00:00:00 hod. a končiacich v piatok o 24:00:00 hod.
Viď vývoz elektriny.
Externá organizácia, ktorá organizuje trh v definovanej obchodnej oblasti a je partnerom spoločnosti OKTE, a.s., v procese Maket couplingu.
Je činnosť, pri ktorej dochádza k riadeniu (spínaniu) elektrických spotrebičov (elektrotepelných, chladiacich a pod.). Slúži na riadenie zaťaženia v ES. Hromadné diaľkové ovládanie sa vykonáva pomocou vysielačov umiestnených v rozvodniach distribučných sústav a prijímačov umiestnených u spotrebiteľov. Prenos signálu je sprostredkovaný po vedeniach distribučných sústav. Jednotlivé typy spotrebičov sú rozlíšené rozličnými tvarmi signálov (telegramov).
Pozri dovoz elektriny.
Je daný súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov elektrárne, ktoré tieto generátory musia byť schopné dodávať za istých technických podmienok a pri dodržaní menovitých hodnôt základných parametrov. Inštalovaný výkon elektrizačnej sústavy je súčet inštalovaných výkonov elektrární elektrizačnej sústavy.
Jednotka spotreby činnej elektrickej energie, je súčinom činného výkonu a času. 1 kilowatthodina je množstvo elektriny, ktorú spotrebuje napríklad : 100 W žiarovka za 10 hodín prevádzky, priamo výhrevný elektrický kotol o výkone 15 kW za 4 minúty, akumulačné kachle o výkone 3 kW za 20 minút.
Odberateľ elektriny v domácnosti alebo odberateľ elektriny mimo domácnosti, ktorý nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu.
Entita (môže byť aj časť informačného systému) riešiaca koordináciu cezhraničných výmen medzi spolupracujúcimi obchodnými oblasťami.
Odchýlka má kladné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave nedostatok elektriny.
Diskrétna agregovaná stupňovitá krivka získaná postupným poskladaním blokov dopytov v danej obchodnej hodine zo všetkých predložených dopytov zostupne podľa ceny a nezávisle od toho, ku ktorému dopytu patrí.
Diskrétna agregovaná stupňovitá krivka získaná postupným poskladaním blokov ponúk v danej obchodnej hodine zo všetkých predložených ponúk vzostupne podľa ceny a nezávisle od toho, ku ktorej ponuke patrí.
Znamená uvoľňovanie obmedzení - odstránenie regulačných opatrení. Liberalizácia cien je odstránenie štátneho monopolu a administratívnej tvorby cien. Tvorba cien sa uskutočňuje podľaz vzťahu ponuky a dopytu na trhu.
Pozri Distribučná sústava - miestna.
Koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh.
Cena poslednej akceptovanej ponuky nájdená po vykonaní párovania ponúk a dopytov v danej obchodnej hodine; je rovnaká alebo nižšia ako cena posledného akceptovaného dopytu.
Princíp integrácie dvoch či viac obchodných oblastí.
Maximálna hodnota okamžitého výkonu, ktorý je možné preniesť zariadením sústavy, pričom na napäťovej úrovni zvn, vvn a vn sa hodnota maximálnej rezervovanej kapacity, ktorá je dohodnutá v Zmluve o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach, rovná činnému výkonu v megawattoch (MW), ktorý je PS/DS schopná bezpečne preniesť do miesta pripojenia odberu z PS/DS.
Denná prenosová kapacita market coupling.
Pozri Distribučná sústava - miestna.
Bilančne zachytáva toky elektrickej energie medzi subjektmi podnikajúcimi v energetike, t. j. výrobcami, distributérmi a obchodníkmi s elektrinou.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja.
24 obchodných hodín okrem prechodu obchodného dňa zo stredoeurópskeho času na letný stredoeurópsky čas a späť. Obchodný deň sa začína prvou obchodnou hodinou o 00:00:00 hod. a končí sa o 24:00:00 hod. Pri prechode na letný stredoeurópsky čas je obchodným dňom 23 obchodných hodín a pri prechode na stredoeurópsky čas je obchodným dňom 25 obchodných hodín.
Základný časový úsek, pre ktorý sa dohodne dodávka elektriny alebo odber elektriny. Prvá obchodná hodina obchodného dňa sa začína o 00:00:00 hod. a končí sa o 01:00:00 hod. a označuje sa číslom jeden.
Geograficky vymedzený priestor, v ktorom môže ale nemusí prebiehať samostatné vyhodnotenie trhu.
Zdroj, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí.
Zvyčajne sa ním označuje koncový používateľ elektrickej energie, ktorý nakupuje elektrinu pre svoju vlastnú spotrebu (na výrobu tovaru a služieb alebo pre osobnú spotrebu) - potom je tento pojem totožný s pojmom konečný spotrebiteľ.
Miesto odberu elektriny vybavené určeným meradlom.
Rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh, zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny.
Súčet všetkých odchýlok subjektov zúčtovania v danej zúčtovacej perióde.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa elektriny.
Organizovanie a zabezpečenie vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok, správa a zber nameraných dát, centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiace činnosti.
Právnická osoba, ktorá má povolenie na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou.
Od 1.1.2009 je platnou menou Euro (EUR).
Služba, ktorú nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy.
Nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
Preprava elektriny prenosovou sústavou na vymedzenom území alebo preprava elektriny na tej časti vymedzeného územia, ktoré spája časť vymedzeného územia s územím členských štátov Európskej únie alebo s územím tretích štátov.
Vzájomne prepojené elektrické vedenia zvlášť vysokého napätia a veľmi vysokého napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prenos elektriny na vymedzenom území, vzájomne prepojené elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenia potrebné na prepojenie prenosovej sústavy s prenosovou sústavou mimo vymedzeného územia; súčasťou prenosovej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia potrebné pre prevádzkovanie prenosovej sústavy.
Právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území podľa Zákona o energetike. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy je spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Fyzické prepojenie elektroenergetického zariadenia s prenosovou sústavou alebo distribučnou sústavou.
Umožnenie prenosu elektriny so zmluvne určenou prenosovou kapacitou.
Je čokoľvek, čo môže byť ponúknuté na trhu k uspokojeniu potrieb, alebo prianí.
Elektrina obstaraná v reálnom čase prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie rovnováhy spotreby a výroby na trhu s elektrinou na vymedzenom území s ohľadom na dovoz a vývoz elektriny.
Rezervovaný výkon v MW v roku t pre každého odberateľa elektriny sa určí ako aritmetický priemer jeho mesačných maxím štvrťhodinového výkonu zo štyroch mesiacov, a to november roku t-2 až február roku t-1. Hodnoty výkonov sa určia v MW s rozlíšením na tri desatinné miesta (tisíciny).
Pozri Rezervovaná kapacita.
Definuje, za akých podmienok a v akých cenách bude dodávateľ elektrinu dodávať. Sadzby sú presne definované cenníkom schváleným URSO Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákazníka (odberateľa) do dvoch skupín: sadzby pre podnikateľov a iné subjekty s výnimkou domácností a sadzby pre domácnosti. V rámci jednotlivých sadzieb sa môže vyskytovať viac variácií, a to napríklad v závislosti od veľkosti hlavného ističa či počtu obytných miestností.
Vedenie, ktoré spája národnú prenosovú sústavu s prenosovou sústavou členských štátov Európskej únie alebo prenosovou sústavou tretích štátov.
Market clearing price - je cena, ktorá je dosiahnutá v jednotlivých časových intervaloch v rámci procesu párovania objednávok.
Pozri denný trh.
Je v energetike odberateľ energie, ktorý odoberá elektrickú energiu na konečnú spotrebu. Skupinu spotrebiteľov (zákazníkov) elektriny tvoria veľkoodberatelia (podniky), ale aj maloodberatelia (domácnosti alebo malí podnikatelia) zo siete nn. Rozdiel medzi odberateľom a spotrebiteľom (zákazníkom) je v tom, že odberateľ môže elektrinu ďalej predávať.
Účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok zmluvu o zúčtovaní odchýlok.
Pozri Marginálna cena.
Pozri odchýlka sústavy.
Služba prevádzkovateľa prenosovej sústavy potrebná na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy na vymedzenom území; zahŕňa aj služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy potrebné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky výrobných zariadení výrobcu elektriny.
Postupnosť štyroch po sebe idúcich časových úsekov s trvaním 15 minút; ak sa daná hodnota vzťahuje na celú obchodnú hodinu, štvrťhodinovým rozlíšením je postupnosť štyroch rovnakých hodnôt, ktoré v súhrne predstavujú danú hodnotu.
Je časové obdobie, ktorému zodpovedá cenníkom stanovená cena činnej elektrickej práce, resp. činného výkonu elektriny. Podľa platnosti časových pásiem rozoznávame nízku tarifu (NT), vysokú tarifu (VT) a špičkovú tarifu (ŠT).Tarify sa ešte rozdeľujú do časových pásiem v pracovných a víkendových dňoch a prípadne sú diferencované i podľa ročného obdobia na zimu a leto.
Tok zmluvne dohodnutého množstva elektriny cez vymedzené územie na územie členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu.
Zahŕňa predaj a nákup elektrickej energie. Súčasný stav trhu s elektrickou energiou sa vyznačuje existenciou rozsiahlych monopolov. Celosvetovou snahou je zavedenie vyššieho stupňa konkurencie do výroby a obchodu s elektrinou. Pre krajiny Európskej únie platí od roku 1999 smernica 96/92/EC, ktorá špecifikuje základné podmienky, ktoré v členských krajinách musia vnútorný trh s elektrinou spĺňať. Pre dobré fungovanie trhu s elektrinou je dôležité, aby boli oddelené jednotlivé funkcie elektrizačnej sústavy, a to výroba, prenos, rozvod a, obchod. Základným cieľom zavedenia konkurencie do výroby a obchodu s elektrickou energiou je dosiahnuť vyššiu efektívnosť elektrizačnej sústavy. Konkrétne usporiadanie trhu s elektrinou sa v jednotlivých krajinách líši, ale v súčasnosti existujú dva základné modely trhu s elektrinou, líšiace sa spôsobom prístupu k sieťam, a to jediný kupujúci a dohodnutý prístup tretích strán k sieťam.
Je postupnosť hodnôt priemerných hodinových odberov za rok, na základe ktorého je určené množstvo odberu elektriny odberateľmi elektriny bez priebehového merania a je využívaný pre potreby zúčtovania odchýlky subjektu zúčtovania.
Pozri Účastník krátkodobého organizovaného trhu.
Výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny, odberateľ elektriny, obchodník s elektrinou a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou.
Služba pre domácnosti a malé podniky, ktorú poskytuje dodávateľ elektriny na základe zmluvy o dodávke elektriny a ktorá zahŕňa súčasne distribúciu elektriny a dodávku elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.
ÚRSO - vznikol v roku 2001 a je orgánom, ktorého poslaním je štátna regulácia v sieťových odvetviach - pri výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny, plynu, tepla, výrobe a dodávke pitnej vody a odvedení a čistení odpadovej vody. Sú to odvetvia, kde chýba prirodzená konkurencia a existuje možnosť zneužitia dominantného postavenia výrobcov a dodávateľov na úkor spotrebiteľov.
Dodatočné náklady na obstaranie regulačnej elektriny vyvolané prevádzkovými vlastnosťami výrobných zariadení vyrábajúcich regulačnú elektrinu alebo nákladmi za dovoz regulačnej elektriny v rámci havarijnej výpomoci.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na výrobu elektriny.
Určenie ceny a množstva elektriny zobchodovanej jednotlivými účastníkmi krátkodobého trhu s elektrinou.
Územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny.
Tok zmluvne dohodnutého dodaného množstva elektriny do členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu z vymedzeného územia.
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení č. 555/2005 Z. z., 238/2006 Z. z., 107/2007 Z. z., 112/2008 Z. z., 283/2008 Z. z., 476/2008 Z. z., 73/2009 Z. z., 293/2009 Z. z., 309/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 142/2010 Z. z.
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení č. 397/2002 Z. z., 442/2002 Z. z., 656/2004 Z. z., 658/2004 Z. z., 107/2007 Z. z., 112/2008 Z. z., 283/2008 Z. z., 73/2009 Z. z., 309/2009 Z. z., 142/2010 Z. z.
Odchýlka má záporné znamienko, ak subjekt zúčtovania spôsobí svojím správaním v sústave prebytok elektriny.
Regulačná elektrina, ktorá vyrovnáva zápornú odchýlku v sústave, t.j. predstavuje zníženie výkonu výrobných zdrojov alebo zvýšenie spotreby na strane spotrebiteľov.
Je zákazník, ktorý má s dodávateľom elektriny dohodnutú zmluvu a špecifikované podmienky dodávky vrátane ceny.
Základná perióda vyhodnotenia a následného zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny.
Zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny alebo plynu a skutočne dodanými hodnotami dodávok elektriny alebo plynu v určenom čase.
Právnická osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny a skutočne dodanými hodnotami dodávok v určenom čase. Zúčtovateľom odchýlok je spoločnosť OKTE, a.s.