Prevádzkovanie trafostaníc

Služba je zameraná na prevádzkovanie, servis a údržbu trafostaníc v súlade so Zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Viac sa dozviete na stránkach našej dcérskej spoločnosti energocare.eu