Energetický audit

Energetické audity a energetické štítky sú okrem splnenia legislatívnych povinností aj základnými aktivitami v rámci predprojektovej prípravy akéhokoľvek energetického projektu alebo aj menšieho opatrenia, kde cieľom sú úspory. Pri správnom nastavení opatrení je nevyhnutné zoznámiť sa aj s prostredím, kde sa majú opatrenia aplikovať a preto v našom portfóliu preferujeme tzv. pochôdzkový audit s možnosťou špecifických meraní pre vytvorenie si obrazu o povahe spotreby jednotlivých energetických častí alebo energocelkov vášho podniku.

Účelový energetický audit sa vyhotovuje pri účelovom čerpaní NFP (nenávratných finančných príspevkov) z rôznych programov EŠIF (európskych štrukturálnych fondov) a aktuálne z plánu obnovy. Energetický audit vypracujeme s prihliadnutím na požiadavky investora a podľa možností daného aplikačného objektu. 

Sme pripravení podporiť vaše zámery na zníženie energetickej náročnosti aj v objektoch, kde už bol energetický audit vypracovaný, ale opatrenia neboli doteraz implementované, resp. zapracované do prevádzkových procesov.