Elektrina a Plyn

Dodávka energií (elektriny a plynu) sa podľa §15, Zákona č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti  nepovažuje za energetickú službu, napriek tomu našim klientom dlhodobo poskytujeme priestor na optimalizáciu cien komodít podľa vývoja cien na trhu.


HROMADNÝ NÁKUP

Naším cieľom je nakupovať energie v podobných profiloch s prihliadnutí na celkové kontrahované množstvo tak, aby sa cenová úroveň aj menšieho odberu približovala k najvýhodnejším cenám na trhu. Pri kontrahovaní formou rokovacieho konania sa prihliada najmä na cenu, podmienky dodávky - tolerancie odberu a zmluvné dojednania v časti platobné podmienky dodávateľa. Indviduálne požiadavky odberu sú vyhodnocované cez odberový profil a plán na najbližšie obdobie.

Zníženie, resp. optimalizácia cien komodít kompetentným rokovacím konaním zaručuje správne nastavenia distribučných parametrov, obchodných tolerancií a primeranej zmluvnej voľnosti počas obdobia dodávky elektriny a/alebo plynu.


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE a e-AUKCIE

V prípade požiadavky klienta sme pripravený zrealizovať elektronickú aukciu na nákup energií ako aj verejné obstarávanie. Tu tiež platí, že našou pridanou hodnotou je najmä správne nastavenie vstupných parametrov súťaže a obchodné dojednania pre bezproblémový odber elektriny a/alebo plynu s primeranou toleranciou odberu.